Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van het Extranet van de online perszaal van de GIE Atout France

1. Algemeen

 • 1. De nieuwe online perszaal (hierna het Extranet genoemd) is een niet te missen instrument voor de Belgische of Luxemburgse journalist die wenst te spreken of schrijven over Frankrijk en zijn grondgebied. De journalisten (hierna ‘gebruikers’ genoemd) zullen dus geïnformeerd worden over de nieuwigheden in Frankrijk die zich situeren in hun interessegebied.

  Als gebruiker beschikt u over een gepersonaliseerde toegang tot de online perszaal. Het is een beveiligde ruimte op de website van Atout France, die exclusief voor u is bestemd.
   

 • 2. Het Extranet wordt beheerd door Atout France Belux (hierna genoemd de beheerder) met maatschappelijke zetel in de Rue de Clichy 79-81 in 75009 Parijs (Frankrijk).

  De gebruiker verklaart van de beheerder alle informatie te hebben gekregen en alle adviezen die nodig zijn voor een correct gebruik van het Extranet en de informatie die toegankelijk is op het adres www.francenews.be (hierna het Extranet genoemd). De toegang tot het Extranet is slechts toegelaten na de aanvaarding door de gebruiker van de huidige voorwaarden voor toegang en gebruik, die de beheerder te allen tijde kan wijzigen door rechtstreeks op het Extranet een kennisgeving te publiceren, of links die daar naar verwijzen.

  Elke kennisgeving kan overigens rechtstreeks geadresseerd worden aan de gebruiker via e-mail of per gewone post. De supplementaire regels en voorschriften zullen beschouwd worden als integraal deel uitmakend van de huidige algemene voorwaarden.

  Het is dus aan te raden om regelmatig de laatste versie van huidige algemene voorwaarden te raadplegen die permanent beschikbaar zullen zijn op volgend adres: www.francenews.be
   

 • 3. De gebruiker zal zich voorzien van alle menselijke en informatica-instrumenten die nodig zijn om aansluiting te verkrijgen met het Extranet. Om toegang te krijgen tot de inhoud van het Extranet, krijgt de gebruiker een gebruikersnaam (login) en een paswoord.

  De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid van zijn login en paswoord en voor elk gebruik dat er buiten zijn weten zou van gemaakt worden.

  In geval van twijfel over het vertrouwelijk karakter van het paswoord, dient de gebruiker de beheerder daarvan onmiddellijk per e-mail te verwittigen op volgend adres: presse.be@atout-france.fr

 2. Reglement voor het gebruik van het Extranet

 • 1. De beheerder zal met de grootste zorg actuele, betrouwbare en precieze informatie ter beschikking stellen van de gebruiker.

  De beheerder heeft op dit gebied de verplichting om alle inspanningen te doen om zijn taak naar behoren te vervullen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit het gebruik van het Extranet en/of de beschikbare informatie.

  Overigens kan de beheerder evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen of vergissingen in de inhoud van de informatie die beschikbaar is via Extranet.

  De beheerder is enkel verantwoordelijk voor eigen kwade trouw of zware fout. Hij is niet verantwoordelijk voor kwade trouw of zware fout van bedienden, opdrachtgevers of in het algemeen voor zijn toeleveranciers of uitvoerders.
   

 • 2. In het kader van het gebruik van de website is het de gebruiker ten strengste verboden:

  - Elke inhoud die illegaal is, schadelijk, dreigend, abusief, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor de privésfeer van derden, hatelijk, racistisch of verwerpelijk te afficheren, te downloaden of per e-mail te verzenden;
  - Elke inhoud die ingaat tegen de internationale wetten te consulteren, te afficheren, te downloaden, te versturen of over te maken;
  - Andere gebruikers op een dwaalspoor te brengen door de maatschappelijke benaming of de naam van andere personen te gebruiken;
  - Elke inhoud die een schending is van een brevet, een gedeponeerd merk, een fabricatiegeheim, een intellectueel recht of elk ander recht te afficheren, te downloaden, per e-mail of om het even op welke manier te verzenden;
  - Alle niet-toegelaten publiciteit of promotiemateriaal te downloaden, te afficheren, te versturen, per e-mail of in om het even welke vorm (zoals zich bezondigen aan spam, junk mail, kettingbrieven of elke andere vorm van verzoek);
  - Elke inhoud die een virus bevat, een code of een programma dat gemaakt werd om de software of de hardware of ieder ander communicatie-instrument te onderbreken, te beschadigen of de functies te beperken, te downloaden, te afficheren, te versturen, per e-mail of in om het even welke vorm;
  - Iets te ondernemen dat een storend effect heeft en andere gebruikers belet toegang te verkrijgen tot het Extranet;
  - De diensten, de servers, de verbonden netwerken te hinderen, of weigeren zich te schikken naar de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of andere reglementeringen die toepasselijk zijn bij de netwerken die geconnecteerd zijn met het Extranet;
  - Om op het even welke manier andere gebruikers hinderen;
  - Persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.
   

 • De beheerder behoudt zich dus het recht voor om tijdelijk of definitief toegang te weigeren tot een gedeelte van of het volledige Extranet, zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan elke fysieke persoon of rechtspersoon:

  - die zich niet schikt naar de huidige gebruiksvoorwaarden;
  - die op een of andere manier schade toebrengt aan de reputatie van de beheerder;
  - die schade toebrengt aan de intellectuele rechten van derden;
  - die het Extranet gebruikt voor onwettige of verboden doeleinden.

3. Garanties en verantwoordelijkheden

 • 1. De beheerder garandeert dat de informatie, de diensten en de functionaliteiten die ter beschikking worden gesteld van de gebruiker, wanneer ze conform aan de gegeven aanwijzingen worden gebruikt, substantieel conform zijn aan de algemeen aanvaarde normen en dat de elementen die ter beschikking worden gesteld van de verbruiker de rechten van derden respecteren en meer algemeen gesproken niet onwettig zijn.

  De gebruiker zal de beheerder niet kunnen in gebreke stellen in een van de volgende gevallen:

  - verlies van opportuniteiten of omzetcijfer, dat toe te schrijven is aan de functionering of het niet-functioneren van het Extranet en van de inhoud die het bevat of zou moeten bevatten;
  - illegale of niet-toegelaten inmenging van derden in de server;
  - de introductie van een informaticavirus in de server of het Extranet;
  - tijdelijke belemmering van de bandbreedte;
  - onderbreking van de internetconnectie voor een reden die buiten de controle ligt van de beheerder.

  De gebruiker aanvaardt dat de elementen/functionaliteiten/het grafische charter enz. die aangeboden worden op het Extranet kunnen evolueren. Zo zullen bepaald functies verwijderd worden en andere toegevoegd, zonder dat de gebruiker daaromtrent enige vorm van schadeloosstelling of eis kan stellen.

  De beheerder beslist ook alleen over de opportuniteit om een bepaalde inhoud te verwijderen of toe te voegen op het Extranet.
   

 • 2. De beheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment en voor om het even welke reden, een deel of het geheel van het Extranet te wijzigen, of tijdelijk of permanent te onderbreken zonder de gebruiker daarvan voorafgaandelijk te verwittigen.

  Dat kan bijvoorbeeld voor onderhoud of een belangrijke wijziging van de aangeboden diensten en/of functionaliteiten. De beheerder kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan een wijziging, een opschorting of een onderbreking van de toegang tot het Extranet.

4. Respect voor de intellectuele eigendom

 • 1. De informatie die toegankelijk is via Extranet wordt geacht beschermd te zijn door het intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht. De gebruiker engageert zich dus om geen inbreuk te plegen op de rechten van derden in het kader van de toegang en het gebruik van de informatie die beschikbaar wordt gesteld via het Extranet.

5. Privésfeer

 • 1. De beheerder behandelt de gegevens van de gebruiker op een vertrouwelijke manier en conform aan de nationale en internationale voorschriften, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
 • 2. De gegevens worden opgenomen in de bestanden van de beheerder en worden verwerkt met het oog op het beheer van de gebruikers, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en om de gebruikers te informeren van nieuwe diensten en producten die uitgaan van de beheerder (zoals het toesturen van een speciale newsletter).

  De gebruiker kan zich op elk moment en mits ernstige en legitieme reden(en) verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Het is ook mogelijk de browser te configureren om de gebruiker te verwittigen bij elke aanmaak van cookies of om hun aanmaak te beletten (sommige diensten die cookies vereisen, zullen dan niet meer beschikbaar zijn).

 • 3. De beheerder kan ook genoopt worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker door te geven op vraag van een wettelijke autoriteit of wanneer dat nodig is om zich te schikken naar de heersende wetgeving of reglementering. Dat zou het geval kunnen zijn wanneer de beheerder een proces wordt aangedaan, om zijn rechten of goederen te verdedigen.

  Ten slotte kan de beheerder er toe gebracht worden de gegevens bekend te maken in extreme omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid te verzekeren van de gebruikers, van de beheerder zelf en/of het Extranet en van het publiek.

 • 4. Voor België is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van persoonlijke aard Atout France Belux, met maatschappelijke zetel op volgend adres: Rue de Clichy 79-81 in 75009 Parijs (Frankrijk).

  Alle vragen in verband met het registreren en verwerken van de persoonsgegevens kunnen gericht worden aan dit adres.

  Mits een schriftelijke, gedateerde en getekende aanvraag kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen (kopie van de identiteitskaart en statuten) gratis en schriftelijk de gegevens van persoonlijke aard verkrijgen die hem betreffen en wanneer nodig rechtzetting vragen van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

  Een kopie van de gegevens zal uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de aanvraag toegestuurd worden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • 1. Voor elke betwisting die voortspruit uit het gebruik, in de meest brede zin, van het Extranet, zal het Belgisch recht van toepassing zijn en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn.